SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Ý nghĩa nhan đề của một số tác phẩm văn học+ Phân tích tác phẩm văn học lớp 9