SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tài liệu học Vật Lý lớp 8 chuẩn kiến thức - kỹ năng