SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

162 đề và bài làm văn chọn lọc lớp 8 - Tạ Thanh Sơn